یسنایسنا، تا این لحظه: 8 سال و 12 روز سن داره

.♥.♥.♥. نی نی مامی .♥.♥.♥.

نقش همسر دربهداشت‌ روانی مادر

نقش همسر دربهداشت‌ روانی مادر در دوران‌بارداری بسیار حائز اهمیت است به‌ دلیل‌ افزایش‌ نیازهای‌عاطفی‌ زن‌ در دوران‌ بارداری‌و افزایش‌ احساسات‌ وابستگی‌در وی‌ و همچنین‌ به‌ دلیل‌نگرانی‌های‌ خاص‌ مادر دردو ران‌ باردای‌، لازم‌ است‌ كه‌حمایت‌ و توجه‌ و محبت‌ همسردر تمام‌ دوران‌ بارداری‌ همراه‌زن‌ باردار باشد تا بدین‌ گونه‌تنش‌ و اضطراب‌ زن‌ كاهش‌یابد و زمینه‌ برای‌ رشد و نمو مناسب‌ جنین‌ در رحم‌ مادرفراهم‌ شود....
27 آذر 1391
1